HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Meijer, Herman - I11795

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki
Herman Meijer
20 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
20 november 1995 - Fotograaf Norbert Klein
Algemene informatie
Beroep onderwijzer

Herman Meijer (1933-) werd geboren op 10 april 1933 in de buurtschap Agelo.[1]

De buurtschap Agelo, in vorige eeuwen behorende bij het Richtersambt Ootmarsum ligt in de gemeente Dinkelland. Bij het landkruis op de Ageler Es vond vroeger de jaarlijkse brooduitdeling plaats; een gebruik dat de boeren daar weer in ere willen herstellen. Herman groeide op in deze agrarische gemeenschap en was op de boerderij de oudste van acht kinderen.

In Agelo ging hij zes jaar naar de lagere school en vervolgens ging hij vier jaar naar de ULO in Oldenzaal. Herman vervolgde zijn studie, veel verder van huis, aan de Aartsbisschoppelijke kweekschool Sint Ludgerus in Hilversum. In dit internaat behaalde hij in een periode van vier jaar zijn onderwijsakte. Voor een katholieke jongen was het toen nog niet mogelijk om de onderwijzersopleiding dichter bij huis te volgen. De r.k. Kweekschool in Hengelo bestond toen nog niet.

Na twee jaar militaire dienst werd Herman benoemd als onderwijzer aan de r.k. Sint Plechelmusschool in De Lutte. In die tijd was meester Poort het hoofd van de school. Er waren omstreeks tweehonderd leerlingen en Herman kreeg een klas van dertig kinderen. Achtendertig jaar lang heeft hij aan deze school de kinderen onderwezen: ruim zes schoolgeneraties zijn er aan zijn oog voorbij gegaan. Van de huidige inwoners van De Lutte zullen er dan ook heel veel bij hem in de klas hebben gezeten. Hij gaf Franse les aan de kinderen, die naar het voortgezet onderwijs zouden gaan. Op sommige scholen was het gebruikelijk om die kinderen op die manier wat meer bagage mee te geven. In De Lutte was deze taak dus voor hem weggelegd. Zijn liefde voor handvaardigheid, met name de houtbewerking, is iets dat zijn leerlingen zich herinneren. Figuurzagen stond daarbij met stip op de eerste plaats.

Begin jaren zestig leerde Herman Meijer zijn vrouw kennen: Miny Olde Klieverink. Zij kwam ook uit Agelo en in 1966 traden ze in het huwelijk in Ootmarsum. Het echtpaar kreeg twee dochters en nu zijn ze ook in het trotse bezit van vier kleinkinderen.

Na veertig dienstjaren (inclusief zijn militaire diensttijd) maakte Herman in 1995 gebruik van de toenmalige VUT-regeling. Bij zijn afscheid van het onderwijs ontving hij een Koninklijke onderscheiding, mede voor zijn activiteiten op kerkelijk en maatschappelijk terrein. Hij was (en is) dan ook zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de Lutterse gemeenschap en zijn bezigheden zijn zeer divers. Lange tijd was Herman voorzitter van de Begrafenisvereniging De Lutte. Samen met zijn vrouw hij heeft zeventien jaar lang gecollecteerd voor het Rode Kruis. Het carnavalsgebeuren droeg hij een warm hart toe. Vanaf de oprichting is hij bestuurslid van de Bosduvelkes, waarbij hij zich speciaal richt op het jeugdcarnaval.

Ook was hij tien jaar lang instructeur bij de jeugd-EHBO. Hij is lid van de Katholieke Bond van Ouderen en was vroeger ook bestuurslid van het Overlegorgaan De Lutte.

De meeste vrije tijd wordt echter besteed aan het parochiegebeuren. Pastoor van Hamersveld vroeg hem al in 1970 of hij als lektor wilde assisteren bij de kerkelijke vieringen. Het takenpakket binnen de parochie werd in de loop der jaren uitgebreider. Door het tekort aan priesters werd de rol van leken binnen de kerk ook steeds belangrijker. Herman werd voorganger in de woord- en communiediensten, avondwakes en uitvaartvieringen. Daarnaast coördineert hij allerlei andere liturgische vieringen.

Een geheel andere bezigheid is de gymnastiekles voor de bejaarden. Vanaf 1972 heeft hij hier al de leiding. Iedere donderdagavond is Herman de gymleraar.

Hij gaat nog altijd graag wandelen en fietsen, werkt met plezier in zijn tuin en de kleinkinderen nemen bij dat alles een belangrijke plaats in.

Referenties

  1. Het meisje in de Froenstraat ... - Tekst Thea H. Evers-Evers - Foto's : Norbert Klein ; uitgegeven door Historische Kring Losser in 2005.