HKL Favicon-96x96.png
U steunt de Historische Kring Losser door lid te worden.
We zijn weer gewoon geopend in het 't Lossers hoes lok 1.25. Let wel op de openingsuren.

Geslacht Froen

Uit Oet Dorp en Marke Losser wiki

Deze informatie is grotendeels overgenomen uit de HKL uitgave van 1974, Het Teylershuis en zijn bewoners. [1]


Ds. Theodorus Froen

Theodorus Froen (ook wel Froon) is afkomstig uit Burgsteinfurt waar hij aan het Arnoldinum zijn opleiding in de Theologie heeft genoten. Daar Graaf Arnold Joost van Bentheim, Steinfurt u.s.w.,de stichter van het Arnoldinum , als erfholtrichter het recht van collatie in Losser had, d. w. z. het recht om een predikant te benoemen, is Theodorus Froen in 1638 alhier beroepen. Hij was de eerste dominee of Pastor in vaste dienst in Losser van 1638 - 1676. Het is dan een tijd van hevige geloofsstrijd.

Op dat moment blijken de Hervormden het heft in handen te hebben en sinds het jaar 1633 is de Sint Martinuskerk in hun bezit. Theodorus Froen predikt dus in de kerk, waarvan nu alleen de toren nog resteert.

Theodorus Froen was gehuwd met Maria Vos, afkomstig uit Tecklenburg. Uit het huwelijk zijn 6 kinderen geboren.

Genealogisch register van Theodorus Froen & Maria Vos

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register

De tweede zoon uit het huwelijk van Theodorus Froen, namelijk Henricus Froon, studeerde voor predikant en volgde als zodanig zijn vader op in 1676. Uit het huwelijk van Dominee Henricus Froon, gehuwd met Aleida Kerkhof uit Vreden werden twee dochters geboren. (noot PH staat nu in het overzicht als de derde zoon ? )

Van het echtpaar Froon-Kerkhof bevindt zich in de Oudheidkamer Twente te Enschede nog een gebrandschilderd ruitje van 1698. Als een huis gebouwd was, werd soms een dergelijk ruitje met daarop de familiewapens aangebracht.

De derde zoon uit het huwelijk van Theodor Froon en Maria Vos, Derk Theodorus Froon, begreep zeer goed, dat voor hem als schoolmeester en koster, op de Pastorie geen plaats meer zou zijn, als broer Henricus eenmaal zijn vader zou opvolgen als predikant te Losser. Waarschijnlijk daarom heeft hij zich van een vaste woonplaats in Losser willen verzekeren en te dien einde kocht hij in 1675 de Huystede van de Boeren der Marke Losser.

Tot 1680 blijft hij echter op de Pastorie wonen. In 1676 legt Vader Theodor zijn ambt als Predikant neer en zoon Henricus volgt hem als zodanig op.

In het jaar 1679 op 16 augustus verloor Derk Froon zijn moeder en 3 weken daarna, op 7 september 1679 zijn vader.

Over het hoofd van den ouden Theodor waren al heel wat stormen als Predikant van een kleine gemeente heengegaan:

  • de geloofsstrijd tussen Katholieken en Protestanten;
  • de inval in 1665 door Bisschop Christoph Bernhard van Galen en het feit dat bij de brand in dat jaar geen huis meer overgebleven was, de kerk verbrandt, de klokken door de grote hitte naar beneden gestort en de grote armoede in het Dorp.

Bij deze brand was de Pastorie, ook wel Wehme of Wehmhoes genoemd, alwaar Theodorus met zijn familie woonde, eveneens in vlammen opgegaan.

Met bewondering moeten we constateren, dat ondanks deze diepe ellende men direct daarna met de wederopbouw begon en al in 1666 "den 31 Augustus is de groteste clocke op Saterdag in den tooren gewonden" en eveneens in dat jaar is de WEHME herbouwd. Een hierop betrekking hebbende aantekening van Froen in het Kerkenboek luidt:

“Anno 1665 ontvangen van G. Keilvers ƒ 11.00 wegens de Koeweide. Rest mij van hem f. 11.00 van Anno 1666, dan heft hij 2 tonne biers uit gedaan als het Wehmhuis is opgerichtet.”

Het daartoe benodigde gebintwerk was afkomstig van het bouwhuis van het adellijk goed "Het Harsseveld" bij Denekamp. Op de kleine klok in de kerketoren liet Theodor Froen door de beroemde klokkegieter Jan Fremy het jaartal 1667 en de Latijnse spreuk

CHRISTUS EST SALVATOR MUNDI

aanbrengen. Bij het gieten van de grotere klok had hij reeds opdracht gegeven tot het vermelden daarop van het jaartal 1666 en

THEODORUS FROEN -MINIST ER CHRISTI IN LOSSER

Om beter op de hoogte te komen van de gang van zaken in de Marke trachtte Theodor Froen in 1669 tijdens een toen gehouden Holtink zich als Goedsheer onder de Markeboeren te begeven; de gezamenlijke Boermannen en gesworenen keurden dit niet goed en de Pastor werd niet tot de vergadering toegelaten, hij moest, zostaat er, maar eerst met betere bewijzen aankomen, dat hij gerechtigd was de holtink bij te wonen. In 1670 deed Froen wederom een poging, doch de Erfholtrich-ter, de Gecommitteerden en de Goedsheren bleven bij hun genomen besluit: de Pastor werd niet toegelaten. (Uit: Het Markeregt van Losser, uitgegeven door Drs. A. L. Hulshoff). Zo had de oude Froen heel wat te stellen met de boeren maar ook met het kleine Dorp, waar blijkens het Vuurstedenregister van 1675 in totaal slechts 26 schoorstenen rookten, waarvan 3 op een bakhoes met oven. Een dergelijk bakhoes stond bij de Pastorie, bij het huis van Geert Assink en dat van Jan Blomen.

Toen de ouders van Derk Froen kort na elkaar in 1679 overleden waren is deze met de bouw van het huis op de in 1675 aangekochte Huystede begonnen.

De bouw van het huis door Derk Froen

Lees verder over de bouw in geschiedenis van het Teylershuis#De bouw van het huis door Derk Froen

Het gezin Derk Froen

Uit het huwelijk van Derk Froen en Martha Christina Geerligs zijn drie kinderen geboren:

Genealogisch register van Theodorus Froen & Maria Vos

Zie hier het genealogisch familieoverzicht of het genealogisch register

Het derde kind MARIA HENRICA FROEN zou de stammoeder worden van het Geslacht der Teylers in LOSSER

Als MARIA HENRICA FROEN 23 jaar oud is, komt een jongeman uit Enschede Derk Froen om de hand van zijn dochter vragen. Het is de 31-jarige JAN TEYLERS (geb. 22-10-1686), zoon van Burgemeester Hendrik Jan Teylers en Jenneken Lamberts (ten Cate ?). Na gemaakte huwelijksvoorwaarden op 20 november 1717 wordt het huwelijk op 9 januari 1718 door Ds. Henricus Keller (de echtgenoot van Aleida Leurink) ingezegend in de herbouwde St. Martinuskerk te Losser.

Na de huwelijksvoltrekking gaan zij inwonen bij de ouders van de bruid, dus bij DERK FROEN EN ZIJN VROUW.

De nalatenschap van Derk Froen

Na de dood van Derk Froen op 17 november 1727 en zijn vrouw Martha Christina Geerligs, overleden 7 augustus 1728, trad een eerder gemaakte overeenkomst in werking, waarbij bepaald was dat. de oudste zoon Theodorus voor zichzelf, zijn broer Jan en zuster Maria ieder f. 500, -- zou "laten trekken" voor hunne studie en verder moesten zij de nalatenschap aile drie gelijkelijk delen. Maria Froen, gehuwd met Jan Teylers, die bij haar ouders inwoonde, viel het huis, dat toen al een halve eeuw oud was en vermoedelijk de naam FROENSHUIS had, ten deel op 5 december 1728, zodat met ingang van die datum het niet meer juist is te spreken van het Froenshuis, maar veeleer van het Teylershuis, gelet op het huwelijk van Maria Froen met Jan Teylers.

Lees verder bij Teylershuis#Froenshuis wordt Teylershuis

referenties

  1. [Het Teylershuis en zijn bewoners] - Brochure geschreven door L.G. Poorthuis en uitgegeven door Historische Kring Losser in sep 1974.