Jaarverslag

Activiteiten

Corona heeft zijn weerslag gehad in het land en dit geldt ook voor de Historische Kring. Veel geplande activiteiten hebben daardoor helaas geen doorgang kunnen vinden.

Konden we in 2020 nog een ledenavond organiseren. Dit jaar kon helaas vanwege de coronamaatregelen geen enkele ledenavond worden gehouden.

Herdenkingen

De HKL heeft in het afgelopen jaar de herdenkingen geregeld van Henk Brinkgreve op 5 maart  (zie de foto, gemaakt door Gerrit Wolf) en op 7 september van Jo ter Laak.

Helaas kon het basisschoolproject over de 2e Wereldoorlog ook dit jaar geen doorgang vinden vanwege de coronamaatregelen op de basisscholen.

Er is overleg geweest met de gemeente Losser en het comité Veteranen Losser over de herdenkingen die in Losser, Glane en Overdinkel jaarlijks plaatsvinden. Dit heeft geresulteerd in een helder overzicht waarin staat beschreven welke herdenkingen plaatsvinden, wanneer, wie er uitgenodigd worden om bij de herdenking aanwezig te zijn en wie de organisator is.

 

Schuilhut in de Snippert

Naar aanleiding van een artikel in Tubantia over de schuilhut in de Snippert zijn er gesprekken geweest met Natuurmonumenten en wethouder Nijhuis van de gemeente Losser over een reconstructie van de schuilhut. Beide partijen hebben hun medewerking toegezegd. Er is een voorstel gedaan hoe we denken de schuilhut zichtbaar te kunnen maken. Het voorstel houdt in dat met palen, in verschillende kleuren, wordt aangegeven hoe de schuilhut er heeft uitgezien (ingang, verblijfruimte, uitgang in geval van onraad). Tevens zal er een bord geplaatst worden waarop is aangegeven hoe de schuilhut er uit heeft gezien en een verklaring van de gekleurde palen. Het is nu aan Natuurmonumenten of men zich kan vinden in ons voorstel.

 

Open Monumenten Dag

Op 11 september heeft de Historische Kring Losser de coördinatie gehad voor Open Monumenten Dag. Door omstandigheden kon een tweetal organisaties helaas niet deelnemen. De overige organisaties hebben die dag veel bezoekers mogen ontvangen.

Ook waren de digitale 3D rondleidingen beschikbaar in de Martinus Toren, Hervormde Kerk en Maria Geboorte Kerk. Nieuw was dit jaar de rondleiding in het Gerardus Majella park.

Stickerboek Historisch Losser

De Jumbo Losser heeft in oktober een boek uitgebracht over de Marke Losser. De klanten van de Jumbo ontvingen bij hun boodschappen stickers met afbeeldingen van gebouwen, plaatsen en personen in de Marke Losser. De stickers en de beschrijvingen in het boek waren verzorgd door leden van onze stichting. Naast publiciteit heeft deze medewerking ook een aantal nieuwe leden opgeleverd. Als dank voor de medewerking heeft de HKL een cheque van € 750 ontvangen.

Evenals voorgaande jaren hebben we ook weer deelgenomen aan de Actie RABO-bank club support. Dit heeft de HKL € 510 opgeleverd.

 

We zijn ook dit jaar weer door een aantal instanties benaderd om nadere informatie te verstrekken over de historie van Losser. De instanties gebruiken de informatie voor verschillende doeleinden.

Bestuurlijke zaken

In oktober konden we uiteindelijk, nadat een eerder geplande bijeenkomst geen doorgang kon vinden, afscheid nemen van de bestuursleden die eind 2019 en gedurende 2020 waren gestopt met hun bestuurswerkzaamheden. Tijdens deze bijeenkomst kondigde onze huidige voorzitter Chris Meekers aan dat hij in mei 2022 zijn functie zal neerleggen. Dat betekent dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en een ledenadministrateur. Wat betreft de ledenadministratie hebben we al een aantal malen een oproep gedaan voor een opvolger, maar helaas heeft tot op dit moment nog niemand zich gemeld om de taak van Chris Meekers over te nemen.

Het bestuur heeft dit jaar 10 keer vergaderd. Waarbij aangetekend dat in het begin van het jaar de vergaderingen met een gedeelte van het bestuur hebben plaatsgevonden via Teams.

Afscheid

Het afgelopen jaar hebben we helaas vanwege het overlijden afscheid moeten nemen van een drietal actieve leden van de HKL. In februari ontvingen we het bericht dat Willy Muller, onze oudste vrijwilliger, was overleden. Willy was elke dinsdagochtend aanwezig in onze HKL-ruimte voor het beschrijven van de situaties op de foto’s van Losser voor het fotoarchief.
In maart ontvingen we het overlijdensbericht van Gerrit Jeunink. Gerrit heeft namens de HKL vele jaren zitting gehad in de gemeentelijke monumentencommissie.

In juni kregen we bericht dat Bennie Nijhof was overleden. Bennie was sinds 2007 bestuurslid en daarmee kwam er weer een vertegenwoordiger van Overdinkel in het bestuur. Hij hield voortdurend de belangen van Overdinkel in het oog. Ook was hij door zijn enthousiasme de meest succesvolle ledenwerver van de HKL. Vanaf 2005 had hij tevens zitting in de gemeentelijke monumentencommissie.

Aantal leden

De Historische Kring Losser had op 31 december 2021 1104 leden tegen 1121 leden een jaar eerder.

Oet Dorp en Marke

Het afgelopen jaar heeft de redactie van Oet Dorp en Marke weer gezorgd voor een viertal uitgaven, welke alle vier weer veel interessante informatie bevatten over de gemeente Losser.

 Website en sociale media

In april is de nieuwe website van de Historische Kring Losser in de lucht gegaan. Een website met veel informatie. Via deze website zijn ook de inmiddels meer dan 30.000 bidprentjes te vinden. Tevens staat op de website de genealogiedatabase.  Hierin staan inmiddels 80.000 personen vermeld.

Door middel van nieuwsbrieven, die verzorgd worden door Peter Heerink, en berichten op Facebook hadden we als stichting ook een mogelijkheid om naar buiten te treden met foto’s en informatie.

De mogelijkheid om ons te presenteren op braderieën en de kerstmarkten, waar we altijd met een kraam staan, was er dit jaar niet vanwege het niet doorgaan van of het niet verantwoord vinden om deel te nemen vanwege Corona.

Tot slot

Het bestuur bedankt iedereen die zich op welke wijze dan ook in 2021 heeft ingezet voor de HKL.

 

Dick Grovenstein

(secretaris HKL)