HKL boeken

In de aflopen jaren heeft de HKL meer dan 25 boeken uitgegeven.

  • Het Boek "In Losser is niet gebeurd" van Jan Luizink over getuigen feiten gebeurtenissen 1940-1945 is al lange tijd uitverkocht.

ImageNrUitgTitelBeschrijving LijstAuteurBeschikbaarWikiShop
292020Losser weer vrij!Alweer een nieuw boek! En ook weer GRATIS voor al onze leden!
‘Losser weer vrij / Oorlog Bevrijding en Vrijheid’ is de titel van een nieuwe uitgave van de Historische Kring. Oorlog en Bevrijding, verteld voor de leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in de gemeente Losser.
Zoals bekend bezoeken de bestuursleden Harry Dekkers en André van der Veer jaarlijks een school in de gemeente Losser om met de kinderen van groep 7 en/of 8 van die school de herinneringen aan de oorlog levend te houden. De herdenking van ‘75 jaar Vrijheid’ was voor hen een goede aanleiding, om die herinneringen aan de oorlog op te schrijven en in boekvorm aan alle kinderen van de scholen in onze gemeente te geven. Alle leerlingen van het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs zullen een exemplaar ontvangen.
Het boekje is niet zozeer bedoeld om de oorlogsgeschiedenis en Bevrijding precies uit te pluizen, maar meer om de kinderen iets te laten ervaren van gebeurtenissen uit die tijd.
Harry Dekkers en André van der VeerPDFwikishop
282019Kroniek van Dorp en Marke LosserJubileumuitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de HKL. De rode lijn van het boek bestaat uit die ‘vensters’ van de in 2013 op internet gepubliceerde Canon van Losser die betrekking hebben op Dorp en Marke Losser. Deze vensters zijn aangevuld met resultaten van historisch onderzoek van de afgelopen 50 jaar, zoals die in ons tijdschrift ‘Oet Dorp en Marke’ en in 27 boekuitgaven zijn vastgelegd. In 40 hoofdstukken is op deze manier een Kroniek opgebouwd die begint met de Geologie van Losser (130.000.000 voor Chr.) en eindigt bij het aantreden van burgemeester Cia Kroon in 2018.In een apart hoofdstuk beschrijft voorzitter Thea Evers de geschiedenis van de Historische Kring Losser zelf. Er is naar gestreefd om er een rijk geïllustreerd, inhoudelijk sterk maar toegankelijk boek van te maken. In een uitvoering die uitnodigt om er zuinig op te zijn. Alle inmiddels 1100 leden van de HKL ontvangen een exemplaar van het boek als jubileumcadeau. Redactie Georg van Slageren20wikishop
272017Het kasboek van de domineeDit boek is het resultaat van onderzoek in de oude 'kerkenreken-boeken' van de Hervormde Gemeente van Losser. Dat onderzoek werd mogelijk nadat de boeken door Andries Kuperus waren gefotografeerd, wat honderden documenten opleverde.

Het blijkt dat de administratie van de kerk van 1678 tot begin 19de eeuw niet alleen in cijfers werd gevoerd maar ook in de vorm van vele verhalen. Deze verhalen hebben raakvlakken met de Marke, maar vertellen ook veel over het dorpsleven in die twee eeuwen. Dat dorpsleven werd voor een belangrijk deel gekenmerkt door twisten tussen protestanten en katholieken, maar ook door geschillen tussen een rijke bovenlaag en de boeren uit de Marke. En zelfs twisten binnen de Hervormde Gemeente waren, zo lijkt het soms, aan de orde van de dag. Frans Jacobs is er weer in geslaagd de krenten uit een 'rijstepap' aan informatie te halen en heeft een mooi boek geschreven. Zo heeft Jacobs ook originele gedachten ontwikkeld om te verklaren waarom Losser niet protestant is geworden, maar grotendeels katholiek is gebleven
Frans Jacobs20wikishop
262014Recht en onrecht in de Marke LosserIn Recht en onrecht in de Marke Losser wordt een beeld geschetst van het leven in en de organisatie van de Marke Losser. Frans JacobsUitverkochtwiki
252013Plaatsen van herinneringEr zijn in onze gemeente veel mensen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog die niet vergeten mogen worden. Dat was ook de reden waarom Joh. Luizink in 1995 zo’n waardevol boek heeft geschreven. Naast het schriftelijk vastleggen van geschiedenis is het ook belangrijk om fysieke plaatsen van herinnering te bewaren en onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek te brengen. Daarom heeft een werkgroep, samengesteld uit vrijwilligers van de Historische Kring Losser en van de Historische Vereniging ‘De Dree Marken’ (De Lutte, Berghuizen en Beuningen) in 2013 een boekje gemaakt waarin 32 Plaatsen van herinnering in de gemeente Losser beschreven worden. Schrijverscollectief vrijwilligers HKL en DDMPDFwiki
242012Losser laat je niet los!Strikt genomen is dit boek niet een uitgave van de HKL maar het resultaat van een samenwerkingsproject tussen de Stichting Culturele Basisvorming Losser en de HKL. Het aandeel van de HKL in de realisatie van dit schitterende boek is echter zo groot dat wij het gerust mee durven te nemen in deze opsomming van boekuitgaven van de HKL. Het boek over de geschiedenis van onze omgeving is geschreven voor de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Losser. Aan het eind van het laatste schooljaar ontvangen de ‘schoolverlaters’ een exemplaar van het boek.Merel ThoméseNiet te koopwiki
232011Speuren naar SporenEen vragen- en een antwoordenboekje voor basisschoolleerlingen. Vragen, foto’s en een korte beschrijving geven informatie over historische gebouwen, beeldengroepen en monumenten. Als je door het dorp loopt of fietst, ga je er met heel andere ogen naar kijken. De VVV maakte er in 2017 een GPS-speurtocht van.Niet te koopwiki
222009Losser, Glane en Overdinkel ...nog niet eens zo lang geleden...Een nieuw fotoboek, waarin een tijd voorbij komt die ook de huidige generaties zich nog goed kunnen herinneren. Het merendeel van de 202 foto's (waarvan 16 in kleur) is gemaakt na de Tweede Wereldoorlog en bestrijkt de periode tot circa 1990. Daardoor zal dit ook voor mensen die hier niet zijn geboren en getogen, veel herkenningspunten opleveren. Het beeldmateriaal is afkomstig uit het fotoarchief van de HKL. Met name is geput uit de collecties "De Braal" en "Twentsche Courant Tubantia" en schenkingen van vele particulieren. Elke foto in dit boek vertelt meerdere verhalen. Ieder heeft zijn eigen herinneringen en zal bij deze foto's zijn eigen verhalen kunnen vertellen.Teksten: Thea Evers - Evers
Fotobewerking Andries Kuperus
Opmaak : Georg van Slageren
10wikishop
202008Oet Dorp en Marke Losser 1993-2007... (2008, 172 p.)Oet Dorp en Marke, het kwartaalschrift van de Historische Kring Losser, bestaat 15 jaar en verschijnt met ingang van de jaargang 2008 in een ander (groter en daardoor nog mooier) jasje.

Deze nieuwe start is gemarkeerd met de uitgave van een boek, met een bloemlezing uit de artikelen van de afgelopen vijftien jaren. Het boek telt 172 bladzijden en er zijn 106 foto’s in opgenomen. Het boek is samengesteld door de redactie van Oet Dorp en Marke Losser. Het is te beschouwen als aflevering 1 van de jaargang 2008 van dit tijdschrift. (Voor de inhoudsopgave zie aldaar).
Onder redactie van:
Thea Evers-Evers, Andries Kuperus en Georg van Slageren
Uitverkochtwiki
212008Wonen aan de StrokappenwegFrans Jacobs, de huidige bewoner van het erve De Bekboer aan de Strokappenweg te Losser, heeft de geschiedenis van de boerderijen en de bewoners in dit gebied op schrift gesteld. Het verhaal over de boerderijen, die daar vaak al eeuwenlang staan, biedt een boeiend inzicht in de landschappelijke ontwikkeling en de geschiedenis van het boerenbedrijf. En ook de familiehistorie van deze boerenerven, met vaak verrassende bijzonderheden, wordt voor het voetlicht gebracht.
Het boek (formaat 20 x 20 cm) telt 100 pagina's tellen en bevat 70 foto's waarvan meer dan de helft in kleur! Die kleurenfoto's vormen een primeur, want niet eerder werd een uitgave van de HKL in full colour gedrukt! Toch zijn wij erin geslaagd om het boek betaalbaar te houden.
Dit boek past uitstekend in onze doelstelling van boerderijonderzoek, met voorgangers als de uitgaven over het Erve Beernink (2000) en de Schultinchof (1996)
Frans Jacobs10wikishop
192005Het meisje in de Froenstraat … en andere LossernarenIn de jaren 1979 tot 1995 maakte ons lid Norbert Klein een serie van meer dan honderd prachtige portretten van bekende en minder bekende inwoners van Losser, Overdinkel en De Lutte, die allemaal op hun eigen terrein een ´stukje´ geschiedenis van onze dorpsgemeenschappen vertegenwoordigen.Foto's: Norbert Klein
Tekst: Thea H. Evers-Evers
Uitverkochtwiki
182003Op en om een klein stationnetje...De geschiedenis van het spoor in een Twents dorp´, zo luidt de ondertitel van dit boek dat verscheen in het jaar dat het 100 jaar geleden was dat Losser een tramverbinding kreeg. Het boek gaat niet alleen over de tram. Het eerste hoofdstuk is ontleend aan ´Losser omstreeks 1890´ van de hand van Thea Evers (uitverkocht) en geeft een beschrijving van het dorp zoals het er in de tijd van de aanleg van de tramlijn uit heeft gezien. En in een ander hoofdstuk haalt Hans van Huizen herinneringen op aan de Gronausestraat van zijn jeugdjaren.
Over de door de N.V. Nederlandsch-Westfaalsche Stoomtram-Maatschappij (NWSM) aangelegde en door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) geëxploiteerde tramlijn Gronau-Glane-Losser-Oldenzaal-Denekamp is niet erg veel gepubliceerd. Wij hopen daarom dat het boek ook zijn weg zal vinden naar belangstellenden in tram- en (lokaal)spoorwegen buiten Losser. Een aanrader voor iedereen die in Twente geïnteresseerd is én voor de auteur die ook een dergelijk, op één plaatsgericht streekboek wil schrijven.
door Georg van SlagerenUitverkochtwiki
172002H. Maria Geboorteparochie Losser 1902-2002Jawel meneer, ik noem mij katholiek, En twintig eeuwen kunnen 't woord verklaren...'
De fierheid en de trots, die in deze dichtregels tot uiting komen, spreken ook uit dit boek dat verscheen bij het honderdjarig bestaan van de H. Maria Geboorteparochie. Maar ook weemoed over wat voorbij is en verloren is gegaan. tegelijkertijd is er echter ook weer veel relativeringsvermogen en begrip voor het feit dat de tijden nu eenmaal veranderen en dat niet alles altijd zo kan blijven. Zelfs milde spot en veel humor zijn door de tekst verweven. Maar bovenal is het boek geschreven met liefde, veel liefde voor het rooms-katholieke geloof en de H. Maria Geboorteparochie in het bijzonder.
H. Bourgonjewikishop
162000Het Erve BeerninkMet deze uitgave is getracht een tipje van de sluier over het wel en wee van Erve Beernink in de Marke Losser op te lichten. Er is een beeld geschetst van de Beerninks zoals ze zich door de loop der eeuwen in Marke en Dorp Losser hebben gemanifesteerd. Bewust is niet een volledige genealogie opgenomen maar is de nadruk gelegd op de geschiedenis van het aanzienlijke erve gelegen aan de Beerninksweg in Overdinkel.door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-HanninkUitverkochtwiki
151998400 jaar Hervormden in LosserOp 23 mei 1598 kreeg Losser zijn eerste predikant. De herdenking van dat feit in 1998 vormde de aanleiding tot het verschijnen van dit boek.
De hoofdmoot van het boek bestaat uit ´schetsen´ die een beeld geven van de ´Eerste predikanten van Losser´ tot aan ´De Hervormde Gemeente Losser in onze tijd´. Een beeld van vier eeuwen samenleving in een klein dorp aan de grens in Overijssel.
Uiteraard heeft de kerkelijke geschiedenis vele raakvlakken met de geschiedenis van het dorp Losser en met name bij het ontstaan van de kerkelijke gemeente ook met de streekgeschiedenis. Die streek staat ook niet op zichzelf. Wat in Twente ten tijde van de reformatie is gebeurd werd in belangrijke mate bepaald door politieke en militaire verhoudingen in de Nederlanden en in Europa. Ook aan deze aspecten wordt in dit boek op een prettig leesbare wijze aandacht besteed
Georg van SlagerenUitverkochtwiki
131996De Schultinchof LosserIn de hoek tussen de Scholtinkstraat en de Ravenhorsterweg heeft vroeger het adellijke goed ‘De Schultinchof’ gestaan. De naam van het goed wordt voor het eerst genoemd op 12 februari 1395, wanneer Wilken Schultinc door de bisschop van Utrecht wordt ‘beleend’ met de ‘Scholtinchof tot Losseren’. De op die plek staande woningen werden in 1993 afgebroken waarna de Stichting Woningbelangen Losser er een serie seniorenwoningen realiseerde. Dit was een mooie gelegenheid om de resultaten van het door de auteurs verrichte onderzoek naar de geschiedenis van de Schultinchof in boekvorm te publiceren.H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-HanninkUitverkochtwiki
141996Losser voorheen en thans I (fotomechanische herdruk)De waarde van dit boek schuilt niet in de eerste plaats in het beeld dat toenmalig burgemeester Van Helvoort zo zorgzaam schetst van zijn gemeente in 1926 en ook niet in de informatie die hij aanreikt uit vervlogen jaren, maar vooral in de belangstelling die hij wakker roept voor het eigen dorp en leefgemeenschap. In dit boek vonden de oprichters van de Stichting Historische Kring Losser in 1969 de animo en de uitdaging om te beginnen met hun werk. De drijfveer die destijds burgemeester Van Helvoort moet hebben aangezet tot het schrijven van dit boek, is ook nog steeds onze stimulans.

De grote belangstelling voor deze herdruk bewijst dat de belangstelling voor (de geschiedenis van) het eigen dorp levendig blijft en gelijke tred houdt met het gevoel van welbevinden deel uit te maken van deze woongemeenschap.
C.J.A van HelvoortUitverkochtwiki
121995In Losser is niets gebeurd... 1940-1945De Tweede Wereldoorlog roept ook nu nog bij veel mensen emoties op, zeker bij hen die deze periode bewust hebben meegemaakt en daarbij ervaringen hebben opgedaan die ze nooit meer kwijt zijn geraakt.

Voor de naoorlogse generatie is vrijheid een vanzelfsprekende zaak. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het vijf jaar lang heel anders is geweest. En met het gevoel van onmacht dat ons daarbij bekruipt en met de vraag ´hoe hebben mensen andere mensen zoiets kunnen aandoen´ weten we nog steeds geen raad.
Daarom is het belangrijk dat dit boek is verschenen.
door J.J. LuizinkUitverkochtwiki
111994Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel IIHet tweede fotoboek van de HKL werd uitgegeven bij het 25-jarig jubileum. Thea Evers-EversUitverkochtwiki
101992Bernardus Stichting 1916-1991Strikt genomen is dit geen uitgave van de HKL, maar van de Bernardus Stichting Losser. Thea Evers, onze huidige voorzitter, werd gevraagd om dit boek te schrijven, gezien haar medewerking aan de uitgaven van de HKL. Daarom vinden wij dat we deze uitgave hier ook een plaats kunnen geven.Thea Evers-EversNiet te koopwiki
91991Losser omstreeks 1890In 1886 was de gemeente Losser onderwerp van de landelijke Landbouwenquête. De boerenstand in Nederland verkeerde in een grote crisis. Losser werd als een zogenoemde type-gemeente doorgelicht om een beeld te krijgen van de levensomstandigheden van de boerenstand, in die tijd wel 40% van de totale bevolking. Het verslag over Losser is integraal opgenomen in dit boek. Het werd geschreven door mr. J.H.A.M. Essink, toentertijd burgemeester van Oldenzaal en grootgrondbezitter in de gemeente Losser. Aan zijn leven is ook een hoofdstuk gewijd.Thea Evers-EversUitverkochtwiki
81989Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820/1832Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren en daarbij een schat aan historische gegevens. onmisbaar standaardwerk voor idereen die geïteresseerd is in de geschiedenis van Dorp en Marke Losser.3 delen en map met kaartenUitverkochtwiki
71987Losser en zijn kerkdorpen in oude foto's deel IHet eerste fotoboek van de HKL, waar lang naar uitgekeken was en waarvan de verkoop een groot succes werd.Thea Evers-EversUitverkochtwiki
61986Grondstukken en bewoners van Dorp Losser omstreeks 1820/1832Alle veldnamen, boerderijen, huizen, bewoners/eigenaren en daarbij een schat aan historische gegevens. onmisbaar standaardwerk voor idereen die geïteresseerd is in de geschiedenis van Dorp en Marke Losser.3 delen en map met kaartenUitverkochtwiki
51983St. Catharina-klooster Almelo en Klooster Maria Vlucht op de GlaanDe geschiedenis van het klooster, waarvan gebouwen nog steeds te zien zijn, pal over de ‘groene grens’ bij Glane op het landgoed Wilderink aan de Schwarzenbergstrasse. De nonnen uit het klooster in Almelo, dat in 1665 op last van de Staten van Overijssel werd opgeheven, bouwden een nieuw klooster ‘Op de Glaan’. Tijdens de Reformatie vond van daaruit de zielzorg plaats voor het kerkvolk van Losser. Zij konden daar de H. Mis bijwonen in de schuilkerk.Pater Adriaan RoelofsUitverkocht
41981Losser voorheen en thans IIDit boek is tot stand gekomen in samenwerking met De Dree Marken, de zustervereniging uit De Lutte. Het is een niet eerder gepubliceerde aanvulling op het door C.J.A. van Helvoort in 1926 uitgegeven boek met dezelfde titel. Van Helvoort was burgemeester van Losser van 1919 tot 1944.C.J.A van HelvoortUitverkochtwiki
31980Monumenten van LosserIn dit boek worden de monumenten van Losser tot 1934 beschreven. De monumenten worden geplaatst in hun kunst- en architectuurhistorische context, terwijl ook getracht is vanuit politiek, kerkelijke , sociaal-economische geschiedenis, historische geografie, archeologie, genealogie, volkskunde en toponymie de monumenten te belichten.L.H.M Olde MeierinkUitverkochtwiki
21975Het Heininkshoes in Dorp LosserDe geschiedenis van het Heininkshoes. Dat diende opeenvolgende geslachten tot woonhuis. Deze families oefenden allen het beroep van smid uit. In aan de zuidzijde van het huis gelegen 'schoppe' was de smederij gevestigd. H.Z. Scherphof-Bekker en L.H.M Olde MeierinkUitverkochtwiki
11974Het Teylerhuis en zijn bewonersDe geschiedenis van het Teylershuis en zijn bewoners van stichting tot ongeveer 1866. L.G.PoorthuisUitverkochtwiki