Boekwinkel [ Naar de winkelhelp ] [ Uitverkocht ]

Oet Dorp en Marke, jaargangen vanaf 2008 tot heden

Oet Dorp en Marke

door Stichting Historische Kring Losser


€ 4.50

Toevoegen aan winkelwagen

Oet Dorp en Marke, jaargangen 2002 t/m 2007

Oet Dorp en Marke

door Stichting Historische Kring Losser


€ 2.00

Toevoegen aan winkelwagen

Kroniek van Dorp en Marke Losser

omslag jubileumboek

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de HKL
Samengesteld door Georg van Slageren (2019)

De rode lijn van het boek bestaat uit die ‘vensters’ van de in 2013 op internet gepubliceerde Canon van Losser die betrekking hebben op Dorp en Marke Losser. Deze vensters zijn aangevuld met resultaten van historisch onderzoek van de afgelopen 50 jaar, zoals die in ons tijdschrift ‘Oet Dorp en Marke’ en in 27 boekuitgaven zijn vastgelegd.
In 40 hoofdstukken is op deze manier een Kroniek opgebouwd die begint met de Geologie van Losser (130.000.000 voor Chr.) en eindigt bij het aantreden van burgemeester Cia Kroon in 2018.In een apart hoofdstuk beschrijft voorzitter Thea Evers de geschiedenis van de Historische Kring Losser zelf. Er is naar gestreefd om er een rijk geïllustreerd, inhoudelijk sterk maar toegankelijk boek van te maken. In een uitvoering die uitnodigt om er zuinig op te zijn. Alle inmiddels bijna 1128 leden van de HKL hebben een exemplaar van het boek als jubileumgeschenk ontvangen.

€ 20.00

Toevoegen aan winkelwagen

Het kasboek van de dominee

Het kasboek van de dominee

Het kasboek van de dominee
door Frans Jacobs (2017)

Onder de titel 'Het kasboek van de dominee' heeft de HKL eind oktober 2017 een nieuw boek uitgegeven. Het boek is geschreven door Frans Jacobs, van wie de HKL in 2014 ook al 'Recht en onrecht in de Marke Losser' heeft gepubliceerd.
De nieuwe publicatie is in zekere zin een vervolg op het boek uit 2014 en zal dezelfde mooie vormgeving krijgen.
Het boek is het resultaat van onderzoek in de oude 'kerkenreken-boeken' van de Hervormde Gemeente van Losser. Dat onderzoek werd mogelijk nadat de boeken door Andries Kuperus waren gefotografeerd, wat honderden documenten opleverde.
Het blijkt dat de administratie van de kerk van 1678 tot begin 19de eeuw niet alleen in cijfers werd gevoerd maar ook in de vorm van vele verhalen. Deze verhalen hebben raakvlakken met de Marke, maar vertellen ook veel over het dorpsleven in die twee eeuwen. Dat dorpsleven werd voor een belangrijk deel gekenmerkt door twisten tussen protestanten en katholieken, maar ook door geschillen tussen een rijke bovenlaag en de boeren uit de Marke. En zelfs twisten binnen de Hervormde Gemeente waren, zo lijkt het soms, aan de orde van de dag. Frans Jacobs is er weer in geslaagd de krenten uit een 'rijstepap' aan informatie te halen en heeft een mooi boek geschreven. Zo heeft Jacobs ook originele gedachten ontwikkeld om te verklaren waarom Losser niet protestant is geworden, maar grotendeels katholiek is gebleven.


€ 20.00

Toevoegen aan winkelwagen

Recht en onrecht in de Marke Losser

Recht en onrecht in de Marke Losser Een fietstocht door de Marke

Recht en onrecht in de Marke Losser
door Frans Jacobs  (2014, 120 p.)

Dit boek is grotendeels gebaseerd op 500 oude documenten die in 1967 werden gevonden bij de familie Smit (van het Hotel) in Losser. Met deze documenten was eigenlijk nog nooit iets gedaan totdat de HKL in 2013 inzage kreeg en ze mocht digitaliseren. Over de geschiedenis van de Marke Losser was tot dan toe nauwelijks iets gepubliceerd.

Frans Jacobs was bereid om zich in de materie te verdiepen. Jacobs is ook de auteur van de HKL-uitgave ‘Wonen aan de Strokappenweg’ (2008).

In ´Recht en onrecht in de Marke Losser´ wordt een beeld geschetst van het leven in en de organisatie van de Marke Losser. Jacobs is er in geslaagd om ook een aantal bijzondere verhalen voor het voetlicht te brengen. Voor de diepgaand geïnteresseerde zijn de brondocumenten toegevoegd op een DVD, die door een mappenstructuur toegankelijk is gemaakt. Het levert een schat aan nieuwe informatie op. Ook stamboomonderzoekers zullen er blij mee zijn. Een bijzondere uitgave dus voor iedereen, die belangstelling heeft voor de Losserse geschiedenis, maar ook voor geïnteresseerden in de historie van de andere Twentse marken.

Bij deze bijzondere publicatie hoort ook nog een boekje met twee fietsroutes, waarop men, via kaartjes en foto’s, het spoor van de Marke kan volgen en voor ogen krijgt wat nu nog herinnert aan die tijd.

Het boek is op 17 november 2014 tijdens een ledenavond van de HKL gepresenteerd. Alle 770 leden kregen een exemplaar van het boek thuisbezorgd als cadeautje t.g.v. het 45-jarig jubileum van de HKL.

Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, is de tekst op deze website geplaatst.

Losser, Glane en Overdinkel ...nog niet eens zo lang geleden...

Losser, Glane en Overdinkel ...nog niet eens zo lang geleden...

Losser, Glane en Overdinkel ...nog niet eens zo lang geleden...
teksten Thea Evers - Evers; fotobewerking Andries Kuperus (2009, 208 p.)

Een nieuw fotoboek, waarin een tijd voorbij komt die ook de huidige generaties zich nog goed kunnen herinneren. Het merendeel van de 202 foto’s (waarvan 16 in kleur) is gemaakt na de Tweede Wereldoorlog en bestrijkt de periode tot circa 1990. Daardoor zal dit ook voor mensen die hier niet zijn geboren en getogen, veel herkenningspunten opleveren. Het beeldmateriaal is afkomstig uit het fotoarchief van de HKL. Met name is geput uit de collecties ‘De Braal’ en ‘Twentsche Courant Tubantia’ en schenkingen van vele particulieren. Elke foto in dit boek vertelt meerdere verhalen. Ieder heeft zijn eigen herinneringen en zal bij deze foto’s zijn eigen verhalen kunnen vertellen.

€ 10.00

Toevoegen aan winkelwagen

Wonen aan de Strokappenweg

Wonen aan de Strokappenweg

Wonen aan de Strokappenweg
door Frans Jacobs  (2008, 100 p.)

Frans Jacobs, de huidige bewoner van het erve De Bekboer aan de Strokappenweg te Losser, heeft de geschiedenis van de boerderijen en de bewoners in dit gebied op schrift gesteld. Het verhaal over de boerderijen, die daar vaak al eeuwenlang staan, biedt een boeiend inzicht in de landschappelijke ontwikkeling en de geschiedenis van het boerenbedrijf. En ook de familiehistorie van deze boerenerven, met vaak verrassende bijzonderheden, wordt voor het voetlicht gebracht.
Het boek (formaat 20 x 20 cm) telt 100 pagina’s tellen en bevat 70 foto’s waarvan meer dan de helft in kleur! Die kleurenfoto’s vormen een primeur, want niet eerder werd een uitgave van de HKL in full colour gedrukt! Toch zijn wij erin geslaagd om het boek betaalbaar te houden.
Dit boek past uitstekend in onze doelstelling van boerderijonderzoek, met voorgangers als de  uitgaven over het Erve Beernink  (2000) en de Schultinchof (1996).

€ 10.00

Toevoegen aan winkelwagen

H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 - 2002

H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 - 2002

H. Maria Geboorteparochie Losser 1902 - 2002
door H. Bourgonje (2002, 228 p.)

'Jawel meneer, ik noem mij katholiek, En twintig eeuwen kunnen 't woord verklaren...'
De fierheid en de trots, die in deze dichtregels tot uiting komen, spreken ook uit dit boek dat verscheen bij het honderdjarig bestaan van de H. Maria Geboorteparochie. Maar ook weemoed over wat voorbij is en verloren is gegaan. tegelijkertijd is er echter ook weer veel relativeringsvermogen en begrip voor het feit dat de tijden nu eenmaal veranderen en dat niet alles altijd zo kan blijven. Zelfs milde spot en veel humor zijn door de tekst verweven. Maar bovenal is het boek geschreven met liefde, veel liefde voor het rooms-katholieke geloof en de H. Maria Geboorteparochie in het bijzonder.

€ 10.00

Toevoegen aan winkelwagen

Losser voorheen en thans I

Losser voorheen en thans I

Losser voorheen en thans I
door C.J.A. van Helvoort (oorspronkelijk 1926, 189 p.)
(fotomechanische herdruk 1996/2001)


De waarde van dit boek schuilt niet in de eerste plaats in het beeld dat toenmalig burgemeester Van Helvoort zo zorgzaam schetst van zijn gemeente in 1926 en ook niet in de informatie die hij aanreikt uit vervlogen jaren, maar vooral in de belangstelling die hij wakker roept voor het eigen dorp en leefgemeenschap. In dit boek vonden de oprichters van de Stichting Historische Kring Losser in 1969 de animo en de uitdaging om te beginnen met hun werk. De drijfveer die destijds burgemeester Van Helvoort moet hebben aangezet tot het schrijven van dit boek, is ook nog steeds onze stimulans.
De grote belangstelling voor deze herdruk bewijst dat de belangstelling voor (de geschiedenis van) het eigen dorp levendig blijft en gelijke tred houdt met het gevoel van welbevinden deel uit te maken van deze woongemeenschap.

€ 10.00

Toevoegen aan winkelwagen

De Schultinchof Losser

De Schultinchof Losser

De Schultinchof Losser
door H.Z. Scherphof-Bekker en C.S.M. Meijerink-Hannink (1996)


€ 2.00

Toevoegen aan winkelwagen

In Losser is niets gebeurd... 1940-1945

In Losser is niets gebeurd... 1940-1945

In Losser is niets gebeurd... 1940-1945
door door J.J. Luizink (1995)

De Tweede Wereldoorlog roept ook nu nog bij veel mensen emoties op, zeker bij hen die deze periode bewust hebben meegemaakt en daarbij ervaringen hebben opgedaan die ze nooit meer kwijt zijn geraakt. Voor de naoorlogse generatie is vrijheid een vanzelfsprekende zaak. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat het vijf jaar lang heel anders is geweest. En met het gevoel van onmacht dat ons daarbij bekruipt en met de vraag ´hoe hebben mensen andere mensen zoiets kunnen aandoen´ weten we nog steeds geen raad. Daarom is het belangrijk dat dit boek is verschenen.Omdat het boek al geruime tijd is uitverkocht, is de tekst in augustus 2013 (in het kader van het project Plaatsen van herinnering) op deze website geplaatst.